ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วม Webinar
ส่วนที่ 2 คำถามสำรวจผู้เข้าร่วม

2.1 จุดเด่นและความสามารถของท่าน (พัฒนามาจาก Carl Jung’s Typology) ระบุได้มากตามความจริง *

 

ฉันเป็นคนเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างหลากหลาย
ฉันเป็นคนช่างสังเกต สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
ฉันทำงานเป็นทีมได้ดี
ฉันมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจอะไรได้ง่าย
ฉันทำงานหนัก ทุ่มเทมุ่งมั่นทำงานตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ
ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ เห็นใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว
ฉันมีความเป็นผู้นำ เป็นผู้นำในการระดมความคิด
ฉันมองโลกในแง่บวกใจเย็น ตัดสินใจด้วยเหตุผล
ฉันเป็นนักสื่อสารชั้นเยี่ยม
ฉันกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบในการที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

2.2 ความคิดเห็นของท่านต่อข้อความเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาผู้ต้องขังต่อไปนี้ *

 

1. ผู้ต้องขังมีความแตกต่างจากคนทั่วไป
  ถูก

2.ผู้ต้องขังควรได้รับการลงโทษจากการกระทำผิด
  ถูก

3.การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งงบประมาณและเวลา
  ถูก

4.มาตรฐานการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังควรเท่าเทียมกับผู้คนในชุมชน
  ถูก

5.ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผลพวงจากปัญหาสังคมและต้องการความช่วยเหลือ
  ถูก

6.เรือนจำควรถูกแยกจากชุมชน
  ถูก

7. ระบบสุขภาพในเรือนจำควรรวมอยู่กับระบบสุขภาพของประเทศ
  ถูก

8.การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังควรเป็นไปอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  ถูก

9.ผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดสมควรที่จะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำ
  ถูก

10.ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการดูแลเหมือนผู้ต้องขังชายเพราะทำผิดเหมือนกัน
  ถูก

11.ชุมชนควรได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ เนื่องจากเรือนจำเป็นสถานที่ปิดไม่สามารถแพร่เชื้อได้
  ถูก

12.ผู้ต้องขังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านจิตเวชมากกว่าผู้คนในชุมชน
  ถูก

13.ผู้พักโทษ/พ้นโทษควรได้รับโอกาส/การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  ถูก


ส่วนที่ 3 คำถามล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมถึงวิทยากร

โปรดระบุคำถามในหัวข้อที่ท่านสนใจ ผู้จัดจะนำส่งคำถามของท่านถึงวิทยากรล่วงหน้า

 

หัวข้อ Prison Health is Public Health
หัวข้อ Linkage to Care Upon Release from Prison
หัวข้อ ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
หัวข้อ การดูแลปัญหาจิตเวชและสารเสพติดของผู้ต้องขัง
หัวข้อ โรคติดเชื้อและโรค COVID-19 ในเรือนจำ
หัวข้อ บทบาทของทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ต้องขัง
หัวข้อ การดูแลผู้ต้องขังแบบทางไกล (Telemedicine)
หัวข้อ การดูแลอย่างต่อเนื่อง หลังพ้นโทษ เพื่อการฟื้นสภาพสู่ชุมชนในระยะยาว
หัวข้อ บทบาทภาคประชาสังคมในการช่วยฟื้นสภาพกลับสู่ชุมชน