VDO Rerun การพัฒนาระบบสุขภาพผู้ต้องขัง
PRISON HEALTH IS PUBLIC HEALTH

วันที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 08.30-16.30 น.

เปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม

 

Plenary: Prison Health

• Prison Health is Public Health

 

Vivien Lusted, ICRC

ระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล
กองบริหารการสาธารณสุข ก.สาธารณสุข

การดูแลปัญหาจิตเวชและสารเสพติดของผู้ต้องขัง

นพ.อภิชาติ แสงสิน
สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ก.สาธารณสุข

การดูแลผู้ต้องขังแบบทางไกล (telemedicine)

พญ. ปิยวรรณ คำศรีพล
นายเเพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสกลนคร

การดูแลอย่างต่อเนื่อง หลังพ้นโทษ เพื่อการฟื้นสภาพสู่ชุมชนในระยะยาว

ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

การดูแลอย่างต่อเนื่อง หลังพ้นโทษ เพื่อการฟื้นสภาพสู่ชุมชนในระยะยาว

นายสังวร สมบัติใหม่
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ตัวอย่างการดูแลหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่และบทบาทภาคประชาสังคมในการช่วยฟื้นสภาพกลับสู่ชุมชน

นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ตัวอย่างการดูแลหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่และบทบาทภาคประชาสังคมในการช่วยฟื้นสภาพกลับสู่ชุมชน

นายอดุลย์ ตระกูลมา ประธานคาริตัสวัดท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมอบรม โปรด LOGIN

โปรดระบุ Email ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วคลิกที่ ปุ่ม LOGIN